Aanvraagtermijn subsidieregeling Wmo Basisdagbesteding Volwassenen verlengd

Het college heeft besloten om de deadline voor het aanvragen van de subsidieregeling Wmo Basisdagbesteding Volwassenen te verplaatsen van 1 juni naar 1 oktober 2020. Dit is gedaan omdat diverse partijen hebben aangegeven dat er meer tijd gewenst is om tot aanvragen en de daarbij gevraagde samenwerkingsverbanden te komen. Door de coronacrisis vraagt het continueren van de zorg bij veel zorgpartijen nu extra aandacht.

Publicatiedatum

Startdatum

Onlangs is bekendgemaakt dat de inkoopprocedure voor maatwerkvoorziening dagbesteding is ingetrokken. De huidige overeenkomst Wmo Ondersteuning Zelfstandig Leven dagbesteding zal met een jaar worden verlengd. Uitgangspunt is daarbij dat de subsidieregeling doorgang vindt zodat er in 2021 stappen gezet kunnen worden in de beoogde transformatie, in voorbereiding op de nieuwe aanbesteding. Op dit moment wordt inhoudelijk verder uitgewerkt wat de praktische en inhoudelijke consequenties voor de subsidieregeling zijn van de intrekking van de inkoopprocedure en de verlenging van contracten.

Aanbieders worden binnenkort, in ieder geval vóór 1 juli, geïnformeerd over hoe een en ander vorm krijgt en hoe dit verband houdt met de verlenging van de lopende overeenkomst.