Belangrijke informatie voor aanbieder over release 3.0 berichtenstandaard per 2021 deel 2

In het bericht Belangrijke informatie voor aanbieder over release 3.0 berichtenstandaard per 2021 deel 1 hebben we u al geïnformeerd over de overgang naar iWmo 3.0 en iJw 3.0 oftewel de 3.0 berichtenstandaard.  

Dit tweede bericht over 3.0 berichtenstandaard gaat over:

 • Afwijzing VOW-berichten
 • Trajectfinanciering
 • Stuks(output) en stuks(input)
 • Stapelen van Producten
 • Geen 303 berichten na 21-12
 • Declareren in 2021   

Publicatiedatum

Startdatum

Deze brief kunt u hieronder downloaden.

Afwijzing VOW-berichten

De inkoopregio Eindhoven gaat voorlopig geen gebruik maken van het bericht Verzoek om Wijziging (VOW). Mochten we toch VOW-berichten ontvangen dan zullen deze met de code “4 Past niet binnen contract”, afkeuren.   

Trajectfinanciering

In de contracten gebruiken gemeenten voor trajectfinanciering twee methoden: 

 • “1/stuks/totaal binnen de geldigheidsduur toewijzing” of 
 • “totaal aantal eurocenten/euro’s/totaal binnen de geldigheidsduur toewijzing”. 

Voor de landelijke standaard per 1 januari 2021 geldt dat trajectfinanciering enkel in euro’s ingericht mag worden. Bij nieuwe inkoop zal trajectfinanciering alleen op de nieuw voorgeschreven standaard ingericht worden.  

De huidige trajecten die nu zijn ingericht op “1/stuks/totaal binnen de geldigheidsduur toewijzing”, blijven voor de duur van de overeenkomst ongewijzigd. Per 1 januari wordt de inrichting  “1/stuks(output)/totaal binnen de geldigheidsduur toewijzing” .        

Waarom? 
De variatie “1/stuks/totaal binnen de geldigheidsduur” is per 01-01-2021 nog steeds mogelijk. Een tussentijdse omzetting naar een andere inrichting is een administratieve last voor gemeentes en aanbieders. Omzetting betekent onder meer bezien of er reeds declaraties hebben plaatsgevonden wat in nieuwe beschikkingen tot verhoogde foutkans leidt.  

Stuks(output) en stuks(input) 

Binnen onze overeenkomst(en) zijn een groot aantal producten en diensten ingericht met “aantal te indiceren/stuks/totaal binnen de geldigheidsduur toewijzing”Stuks zijn daarin veelal maandtarieven. Per 2021 kent de frequentie “stuks” in de iStandaarden twee varianten t​e weten stuks(output) en stuks(inspanning). 

Formeel zouden bijna alle huidige gecontracteerde “stuks” volgens de nieuwe iStandaarden per 01 januari 2021 vallen onder stuks(inspanning).   Echter, gemeente Eindhoven en de inkoopregio Jeugd Eindhoven hebben met elkaar  afgesproken dat er alleen gedeclareerd wordt wat er daadwerkelijk geleverd is en  daarmee ook contractueel geregeld dat de declaraties geschieden op basis van de daadwerkelijke zorginzet. Ook in 2021 en voor de duur van de overeenkomst declareert  u dus alleen datgene wat er daadwerkelijk geleverd is en/of conform de huidige afspraken

Bij nieuwe inkooptrajecten zal de toegevoegde frequentie stuks(inspanning) en de aangepaste frequentie stuks(output) conform de standaard worden toegepast. Dit betekent dat wij de afgegeven toewijzingen in stuks niet gaan omzetten. Dit scheelt veel administratieve inspanningen bij zowel gemeentes als bij u als aanbieder.

Stapelen van producten

De stapelmatrix zoals wij deze gebruiken bij Jeugd en Wmo producten kunt u gewoon blijven gebruiken. Dit is getoetst bij het ketenbureau van i-Sociaaldomein. 
Wat is voor onze werkwijze belangrijk: dat het mogelijk blijft verschillende specifieke producten met verschillende codes maar met zelfde categorie, gelijktijdig in te kunnen blijven zetten.

Geen 303 berichten na 21 december 23:00 uur

Let op:vanaf 21 december 23:00 uur kunnen geen 303 berichten meer verzonden worden! Wij vragen u uw administratie hierop te instrueren.  

Wij verzoeken u wel zo spoedig mogelijk in december de 303-berichten in te dienen. Dan hebben gemeenten tijd om deze te verwerken.

Declareren in 2021

In het jaar 2021 zijn er twee berichtenparen die naast elkaar worden gebruikt. Voor het jaar 2020 betreffen dit de berichten 303 en 304. Voor 2021 betreffen dit de berichten 323 en 325. Let daarom goed om dat u het juiste berichtenpaar gebruikt voor het juiste boekjaar. Wanneer dit niet gebeurd wordt een declaratie afgekeurd.

 • Alle zorg en ondersteuning verleend t/m 31-12-2020 declareert u met de oude processen (berichtenpaar 303/304, Declaratie). Dit kan tot eind 2021.  
 • Alle zorg en ondersteuning verleend vanaf 1-1-2021 declareert u met het nieuwe declaratieproces (berichtenpaar 323 en 325).  

Spelregels vanaf 01 januari 2021: 

 • Maandelijks declareren 
 • Een declaratiebericht bestaat uit meerdere declaratieregels (debet en/of credit).  
 • Een declaratiebericht kan regels van meerdere productperiodes bevatten.
 • Een declaratiebericht bevat per productperiode per client, per toewijzing, per product (categorie/productcode combinatie) max. 1 declaratieregel.
 • Gemeente antwoordt binnen 10 werkdagen op declaraties ingediend met een 323-declaratiebericht.
 • Gemeente antwoord met een 325 (declaratie)antwoordbericht met daarin het totaal toegekende bedrag en de eventueel afgekeurde declaratieregels van het declaratiebericht. De afgekeurde regels worden voorzien van retourcodes.  
 • Wanneer een declaratieregel is afgekeurd, kunt u in de volgende declaratieperiode de aangepaste declaratieregel opnemen. Omdat sprake is van een declaratieproces is het niet nodig de afgewezen declaratie te crediteren.  
 • Het is verplicht te declareren in dezelfde eenheid zoals opgenomen in de toewijzing. Hierop is één uitzondering mogelijk: Als de toegewezen eenheid ‘uur’ is om te dan kunt u declareren in ‘minuten’ conform het omgerekende minutentarief. 
 • Bij een outputgerichte toewijzing met de frequentie ‘per week’ wordt gedeclareerd in de maand waarin de zondag van betreffende week valt. Bij inspanningsgerichte toewijzing is de datum van geleverde zorg bepalend voor de maand waarin deze wordt gedeclareerd.

Medio december ontvangt u een gedetailleerde planning van de ‘’freeze’ periode van het berichtenverkeer. Tijdens deze periode is het niet mogelijk om via het berichtenverkeer informatie uit te wisselen.

Off