Contractering 2021: inkoop op maat

Vanaf 1 januari 2021 gelden in de regio Eindhoven nieuwe, langjarige contracten met zorgaanbieders in het kader van de Jeugdwet en Wmo. Hiermee wordt kwalitatief goede en betaalbare zorg geleverd, die is afgestemd op de behoeften van de inwoners.

Aanvullende informatie

Startdatum

Dat is het doel van een voorstel dat het Eindhovense college van B&W aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Volgens planning neemt de gemeenteraad op 26 november a.s. een besluit over het voorstel, dat deels betrekking heeft op lokale inkoop (o.a. Wmo dagbesteding en begeleiding) en deels op de regionale inkoop (m.n. gespecialiseerde jeugdhulp en maatschappelijke opvang). Ook de regiogemeenten nemen de komende tijd besluiten over de vertaling van hun lokale beleid naar de regionale inkoop van zorg vanaf 2021.

Strategie

Het raadsvoorstel ‘Strategie opdrachtgeverschap en inkoop 2021 Jeugdwet en Wmo’ is gebaseerd op het advies van ‘Opdrachtgeverschap in het sociaal domein’ van adviesbureau PPRC, dat in september j.l. is besproken met o.a. zorgaanbieders en de Cliëntenraad Sociaal Domein Eindhoven.

Kern van de strategie is om - meer dan voorheen - recht te doen aan de diversiteit van ondersteuningsvragen van inwoners. Ook wil het college inwoners meer mogelijkheden bieden om zelf regie te houden. Vandaar de titel van de strategie: ‘Inkoop op Maat’.

Marktconsultatie

Om de contracten voor 2021 tijdig te kunnen aanbesteden, zijn de gemeenten - vooruitlopend op de bestuurlijke besluitvorming over de strategie - al gestart met de voorbereiding. Deze week begint de marktconsultatie. Meer informatie daarover vind je hieronder. Gedurende de maand november vinden werksessies plaats met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders, cliëntenraden en andere stakeholders (huisartsen, partijen uit de sociale basis, externe deskundigen). Daarin wordt de basis gelegd voor de Programma’s van Eisen (PVE’s) voor de aanbestedingsopdrachten per zorgvorm. In december vinden consultatiebijeenkomsten plaats over de concept PvE’s voor alle gecontracteerde aanbieders.

In januari 2020 worden de definitieve opdrachten vastgesteld door de colleges van B&W. De aanbesteding is gepland voor 1 februari en de gunning van de opdrachten voor 1 juli 2020. Dan resteert nog een half jaar voor het implementeren van de bijbehorende processen.