Waar nodig zoekt expertteam Jeugd verder

In het Expertteam Jeugd worden díe casussen behandeld waarin het niet lukt om binnen de reguliere hulpverlening tot een plaatsing/plek te komen. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit vele vergeefse aanmeldingen of aan het niet kunnen inzetten van een integraal zorgplan vanwege de complexiteit en zwaarte van de casus.

Publicatiedatum

Startdatum

In het Expertteam wordt gezocht naar mogelijkheden, innovatief en soms ook buiten de kaders van reguliere jeugdhulpverlening. Het advies van het Expertteam kan verschillende uitkomsten hebben. Het kan een advies zijn dat gericht is op passende hulp (ambulant/verblijf). Het kan ook een advies zijn dat gericht is op diagnostiek, of het advies kan een procesvoorstel zijn. Ook jeugdigen die al in zorg zijn, kunnen een beroep doen op het regionaal expertteam, als wordt ervaren dat zij niet op de best passende hulp krijgen.

Het Expertteam behandelt echter geen crisis casussen, deze moeten aangemeld worden via Spoedeisende Zorg.

Het Expertteam bestaat standaard uit:

  • een vertegenwoordiging uit de GGZ-sector, Jeugdhulp-sector en LVB-sector;
  • een screener;
  • een voorzitter.

Per casus nemen daarnaast de cliënt (eventueel met diens ouders/opvoeders) en de casusinbrenger deel aan het overleg. Er kunnen ook andere partners worden uitgenodigd: andere professionals binnen de casus of anderen die wellicht ook betrokken kunnen worden, zoals een partner uit het onderwijs.

Aanmelding kan via onderstaand inbrengformulier. Dit moet worden ingevuld en gestuurd naar: expertteamjeugdzob@eindhoven.nl 

Off