Begeleiding Volwassenen (Wmo)

Het gaat hierbij om ondersteuning of begeleiding van jeugdigen bij activiteiten. Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin. Het is een tussenvorm waarbij behandeling te zwaar is en de ondersteuning van de 1e -lijnsgeneralist niet toereikend is.

Voorbeelden:

  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging
  • (Gespecialiseerde) begeleiding bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
  • Levensloopbegeleiding
  • Vaardigheidstrainingen (bijv. sociale vaardigheidstraining)
  • Individuele begeleiding in thuissituaties en/of op school
  • Groepsgerichte begeleiding op locatie (school) en groepstrainingen
  • Een combinatie van individuele en groepsgerichte begeleiding
  • Dagbesteding in beschermde setting

Ondersteuning zelfstandig leven Dagbesteding

OZL dagbesteding wordt ingezet als maatwerkvoorziening in groepsverband. De focus ligt op matige tot intensieve begeleiding, gericht op het stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van verergering van klachten of decompensatie. De begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Er wordt voorzien in een zinvolle dagbesteding die niet is gericht op uitstroom naar werk. Het uitgangspunt is om achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen d.m.v. sturing en activering. Men biedt structuur en passende activiteiten voor de dag. Het bieden van enige persoonlijke verzorging en/of begeleiding bij verzorgingstaken (bijv. ondersteuning bij de toiletgang) behoort tot deze ondersteuning.

Ondersteuning zelfstandig leven Middel, Zwaar en Extra

Bij Ondersteuning zelfstandig leven gaat het om ondersteuning of begeleiding van inwoners. Het is een vorm van specialistische begeleiding waarbij behandeling te zwaar is en de ondersteuning van de 1e - lijnsgeneralist niet toereikend is.