Logeren WMO

Productcode

04W04

Doelgroep

Volwassenen

Specifieke eisen

Kortdurend verblijf wordt ingezet ter noodzakelijke ontlasting van de persoon die gebruikelijke zorg of mantelzorg verleent, zodat deze de zorgtaak langer kan volhouden. Zo wordt gerealiseerd dat de cliënt zo lang mogelijk in de thuissituatie kan blijven wonen. Het logeren moet aansluiten op de eigen kracht en de mogelijkheden van de inwoner en zijn netwerk. De dienstverlener moet de eigen regie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de inwoner respecteren en volgen. De dienstverlener neemt in acht wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Logeren wordt zo dicht mogelijk in de eigen omgeving gerealiseerd. Logeren is passend bij de inwoner in zijn/haar situatie en gericht op het gestelde resultaat.

Problematiek

Deze vorm van opvang is bedoeld voor mensen met een ziekte, een beperking of psychisch/ sociale kwetsbaarheid, en die daardoor (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig te functioneren.

Er is sprake van mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken en tijdelijke ontlasting van zorg nodig hebben om de ondersteuning te kunnen blijven bieden. Er is sprake van mantelzorgers die door (tijdelijke) uitval niet in staat zijn de ondersteuning te kunnen bieden.

Kenmerken

Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorg op een verantwoorde manier te kunnen overdragen en de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. De inwoner verblijft tijdelijk elders. De ondersteuning kan op jaarbasis maximaal 52 etmalen omvatten.

Het gaat om logeren met faciliteiten die direct daaraan gerelateerd zijn: bed, voeding en zelfverzorgingsmogelijkheden.

Daarnaast worden welzijnsactiviteiten beschikbaar gesteld. Het beschikbaar zijn van toezicht of bereikbaarheid van ondersteuning is gericht op:

  • Het zo nodig beschikbaar zijn van permanent toezicht en/of 24 uur per dag bereikbaarheid van ondersteuning.
  • Het zo nodig bieden van fysieke ondersteuning, zodat tijdig kan worden ingegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar
  • Het op een verantwoorde manier vervangen van de mantelzorg, waarbij aan de behoefte aan toezicht, complexiteit en intensiteit van de ondersteuning wordt voldaan.
  • Het preventief ingrijpen bij gedragsproblemen (voorkomen van escalatie en gevaar).

Eventuele aanvullende ondersteuning die noodzakelijk is tijdens het verblijf dient apart te worden geïndiceerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging (ZVW), ondersteuning zelfstandig leven/begeleiding individueel of dagbesteding. De aanbieder behoeft deze inzet niet zelf te kunnen plegen (eventueel met inzet van derden), maar dient in ieder geval daartoe de faciliteiten te bieden.

Wettelijke criteria

Wmo

Kwaliteitseisen

In staat zijn de taken van mantelzorger naar diens tevredenheid en naar professionele maatstaven op een verantwoorde manier tijdelijk over te nemen.

Duur

Maximaal 52 etmalen per jaar