Vervoer Jeugd

In eerste instantie is de inwoner zelf verantwoordelijk voor het organiseren van vervoer van- en naar een jeugdhulp- of dagbestedingslocatie. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld in geval van structurele beperkte zelfredzaamheid van de inwoner en diens netwerk, kan onder bepaalde voorwaarden vervoer worden georganiseerd om van- en naar een jeugdhulp- of dagbestedingslocatie te reizen.

Vervoer Jeugd

Productcode

42A03 Vervoer Jeugd
42A04 Vervoer Jeugd Rolstoel
42VC 1 t/m 5 : vervoer in combinatie met de producten Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (productcode 45J12 en 45J13) en Jeugdhulp ambulant specialistisch (productcodes 45J23 t/m 45J28).

Doelgroep

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Specifieke eisen

Het uitgangspunt is dat de jeugdige zelf of met hulp van ouders/netwerk vervoer richting de locatie van jeugdhulp organiseert. Vervoer is geen vanzelfsprekend recht voor de jeugdige.

Indien sprake is van een medische noodzaak of structurele beperkingen in de zelfredzaamheid, omvatten voorzieningen op het gebied van jeugdhulp conform de Jeugdwet het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden. Wanneer vervoer noodzakelijk is, is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het organiseren van vervoer tegen het vastgestelde tarief per dag. Vervoer kan alleen worden toegekend als aanvulling op een jeugdhulpproduct en kan niet losstaand worden toegekend.

Indien vervoer wordt ingezet, vindt tussen gemeentelijke toegangsteams, de zorgaanbieder en cliënt overleg plaats over de mogelijkheid om het onderdeel vervoer deel uit te laten maken van het behandel- c.q. begeleidingsplan, met het oog op -eventueel op termijn- toewerken naar zelfstandig vervoer door de jeugdige zelf of vervoer vanuit het eigen netwerk.

Jeugdhulp wordt dichtbij de jeugdige georganiseerd. Het bepalen van adequate zorg kan mede beïnvloed worden door de afstand tot de adequaat geachte vorm van zorg. Bij gecombineerd groepsvervoer geldt als richtlijn dat de jeugdige binnen 60 minuten op de plaats van bestemming moet kunnen zijn.

Problematiek

Er is een medische noodzaak en/of de jeugdige en het gezin/netwerk zijn structureel beperkt zelfredzaam, waardoor het in het eigen netwerk van de jeugdige niet mogelijk is om vervoer te organiseren. Het openbaar vervoer biedt geen uitkomst. De gemeentelijke toegangsteams bepalen met input van de zorgaanbieder en cliënt of er sprake is van bovenstaande.

Het vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden betreft niet enkel het vervoer vanuit de woonlocatie van de jeugdige, maar kan bijvoorbeeld ook vervoer vanuit school of een dagbestedingslocatie betreffen.

Kenmerken

Betreft vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden.

Het tarief vervoer betreft een retourtarief per etmaal.

In het geval van de producten Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (productcode 45J12 en 45J13) en Jeugdhulp ambulant specialistisch (productcodes 45J23 t/m 45J28) gelden specifieke tarieven voor vervoer. Hierin zijn verschillende factoren verdisconteerd die invloed hebben op het tarief van vervoer: individueel of groep, rolstoel en afstand.

Voor het vervoer in combinatie met de genoemde behandelingsproducten, geldt de volgende categorie-indeling en bijbehorende productcode:

    < 5 km 5-10 km 10-20 km 20-30 km > 30 km
Groep Kind regulier 42VC1 42VC2 42VC3 42VC4 42VC5
Groep Kind rolstoel 42VC2 42VC3 42VC4 42VC5 42VC5
Individueel   42VC3 42VC      

Eén van deze productcodes 42VC 1 t/m 5 kunnen worden ingezet voor het vervoer bij de genoemde producten.

De kilometerafstand is gebaseerd op de enkele reisafstand vanuit de woon- of schoollocatie van de jeugdige (afstandsberekening locatie cliënt naar locatie aanbieder). Afstandsberekening is conform de kortste route ingevolge een digitale routeplanner.

Bij dit product dient het aantal etmalen te worden aangegeven waarvoor het vervoer noodzakelijk wordt geacht. Als er sprake is van veel fluctuatie kan als volume maximaal 5 per week worden geïndiceerd, waarbij de aanbieder de werkelijk gereden ritten dient te declareren. Voor deze werkwijze is gekozen om administratieve lasten te beperken bij fluctuaties.

Wettelijke criteria

Jeugdwet (m.b.t. vervoer: zie art. 2.3 lid 2)

Kwaliteitseisen

Aanbieder is verantwoordelijk voor het borgen van veiligheid en betrouwbaarheid van het vervoer, bijvoorbeeld door te werken met chauffeurs die in het bezit zijn van een EHBO-certificaat en VOG. 

Vervoer dient passend te zijn voor de doelgroep. In zeer specifieke situaties kan na afstemming tussen gemeente, aanbieder en cliënt een maatwerkoplossing worden gezocht.

Vervoer van rolstoelgebruikers moet plaatsvinden conform de code VVR (Code Verantwoord Vervoer Rolstoelinzittenden).