Protocol medische verwijsroute voor jeugdhulpaanbieders

Per 1 april 2019 gaat voor alle jeugdhulpaanbieders in de regio Eindhoven een protocol in werking, dat richtlijnen bevat voor de toegang tot jeugdhulp na een verwijzing van de huisarts, jeugdarts en/of medisch specialist. De gemeenten willen met dit protocol meer zicht en grip krijgen op deze toegang. Voor de aanbieders is het een hulpmiddel om de juiste stappen te volgen in het licht van de wet- en regelgeving en contractuele afspraken.

Publicatiedatum

Startdatum

Gezamenlijk belang is het waarborgen van een deskundige en juiste bepaling van de in te zetten hulp door aanbieders na een verwijzing van de huisarts, jeugdarts en/of medisch specialist. Zodat elk kind de specialistische zorg krijgt die het nodig heeft. Niet minder, maar ook niet meer dan nodig is. Daarmee zetten we ons samen in voor het betaalbaar houden van de zorg op lange termijn.

Werkwijze

Het protocol schrijft de werkwijze voor jeugdhulpaanbieders voor. Zij moeten na elke verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist voor het inzetten van jeugdhulp de volgende stappen doorlopen:

  1. Stel de hulpvraag vast van de jeugdige en/of de ouders/verzorgers.
  2. Stel vast wat de aard is van de problematiek (bijvoorbeeld opgroei- en opvoedingsproblemen of psychische problematiek) en welke oplossingsrichting gewenst is. Een officiële diagnose is hierbij niet nodig.
  3. Bepaal welke hulp nodig is, naar aard en omvang.
  4. Onderzoek of er alternatieve mogelijkheden zijn om, geheel dan wel gedeeltelijk, tot een oplossing voor de hulpvraag te komen:
  • op eigen kracht, met gebruikelijke hulp of algemeen gebruikelijke voorzieningen;
  • met mantelzorg of hulp van andere personen uit het sociaal netwerk;
  • met gebruikmaking van een algemene voorziening;
  • door middel van een voorliggende voorziening

5. Zijn er geen alternatieve mogelijkheden? Bepaal dan of je de juiste aanbieder bent van 2e lijns jeugdhulp voor de benodigde zorg en vervolgens welke individuele voorziening uit de Producten Diensten Catalogus (PDC) nodig is.

Voor de 4e stap kan de aanbieder afstemming zoeken met Stichting WIJeindhoven vóórdat de jeugdhulpaanbieder bij de gemeente een verzoek om toewijzing van de jeugdhulp indient.

De aanbieder moet op verzoek kunnen laten zien hoe de stappen zijn doorlopen en wat hiervan de uitkomsten zijn. Op basis van de uitkomsten wordt het ondersteunings- of behandelplan opgesteld, dat op verzoek van de gemeente overlegd moet kunnen worden.  

Het protocol is te vinden onder het kopje Procedures/protocollen bij overeenkomsten 2019.