Logeren Jeugd

Productcode

43J11

Doelgroep

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Eenheid conform Vecozo

Inspanningsgericht, etmaal (max. 104 etmalen per kalenderjaar)

Specifieke eisen

De WLZ is voorliggend op de Jeugdwet. Wanneer de jeugdige een WLZ indicatie heeft, kan er geen gebruik worden gemaakt van een logeervoorziening via de Jeugdwet. Als de jeugdige nog geen WLZ-indicatie heeft, maar daar mogelijk wel voor in aanmerking komt, dan moet deze optie eerst worden onderzocht. Kinderen met een ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking komen vaak in aanmerking voor de WLZ.

Een etmaal is een periode van 24 uur die kan starten op ieder moment van de dag. De duur van het verblijf bepaalt het aantal in te zetten etmalen. Vanaf het 25e uur start het tweede etmaal. Het tweede etmaal duurt 24 uur.

Problematiek

Er is sprake van klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek of stoornis, en/of dreigende ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking en/of gedragsproblematiek. Hierdoor ontstaat de behoefte aan tijdelijke ontlasting van de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoedspanning. Het betreft jeugdigen die een grote ondersteuningsbehoefte hebben en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat. Jeugdige heeft een hoge prikkelgevoeligheid en daarom kan er met regelmaat behoefte zijn aan een prikkelarme omgeving.

Kenmerken

Logeren is de tijdelijke overname van zorg met als doel de ouder/verzorger een adempauze te geven. Logeren wordt ingezet ter noodzakelijke ontlasting van het gezin of gezinssysteem. Zo wordt gerealiseerd dat de jeugdige zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hierbij gaat het om ontlasting en versterking van gezinnen door jeugdigen tijdelijk elders te laten logeren.

Logeren moet ontwikkelingsgericht zijn. Er wordt voorzien in adviezen om het systeem (o.a. ouders en verzorgers) buiten het logeren om in zijn kracht te zetten. Logeren is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Het heeft tevens als doel om inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Bij deze jeugdigen is continue directe nabijheid van een begeleider noodzakelijk. Tijdens het logeren wordt begeleiding geboden die zich richt op het goed verlopen van het logeren zoals het eten, het slapen en gezamenlijke activiteiten. Er wordt daarnaast volgens een begeleidingsplan zorg geleverd gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid, persoonlijke- en sociale ontwikkeling. In dit product is de dagelijkse verzorging zoals eten, drinken, slapen maar ook vrijetijdsactiviteiten inbegrepen.

Inzet middelen

Begeleiding van de jeugdige en het gezinssysteem tijdens en gerelateerd aan de logeermomenten is bij dit product en tarief inbegrepen. Indien er buiten de logeermomenten om aanvullende ambulante begeleiding nodig is, kan dit via een aanvullende indicatie voor begeleiding worden georganiseerd.

Wettelijke criteria

Jeugdwet

Kwaliteitseisen

Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd.