Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026

In april 2022 hebben de gemeenten van de regio Eindhoven de Regiovisie doorcentralisering Beschermd wonen 2022-2026 vastgesteld. Deze visie vormt de grondslag voor de nieuwe inkoop Beschermd Wonen vanaf 2023. De Regiovisie bevat de ambities, uitgangspunten en planning voor de inrichting van de regionale samenwerking en inkoop van Beschermd Wonen van regio Eindhoven. In de Regiovisie zetten de gemeenten in op een voortzetting van de regionale samenwerking en solidariteit bij inkoop van de maatwerkvoorziening Beschermd wonen.

Van ‘Beschermd Wonen’ naar ‘Beschermd Thuis’

De gemeenten in de regio Eindhoven hebben medio 2019 een regionaal plan van aanpak opgesteld. Kern van dit plan van aanpak was de beweging van ‘Beschermd Wonen’ naar ‘Beschermd Thuis’, waarbij inwoners met een intensieve zorgbehoefte méér in de eigen gemeente en in de wijk worden gehuisvest: zo ‘thuis’ mogelijk. Dit betekent o.a. dat er meer ondersteuning in de reguliere woonomgeving moet worden geleverd en meer woningen voor deze doelgroepen beschikbaar moeten komen.

Deze beweging is gebaseerd op het advies van de landelijke Commissie Dannenberg. Sociale inclusie is de kern van dit advies. Ondersteuning, bescherming en begeleiding moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de eigen sociale omgeving en gericht zijn op herstel en zelfredzaamheid. Het gaat dus om een gevarieerd aanbod van ondersteuning en zo dicht bij (lokaal) mogelijk. Binnen de maatwerkvoorziening Beschermd wonen is er de afgelopen jaren gewerkt aan de doorontwikkeling van de producten, waardoor het op- en afschalen van de ondersteuning meer stapsgewijs kan verlopen. De aansluiting met (andere) lokale ondersteuningsvormen in de gehele regio is daarbij nog een belangrijke stap. Dit vraagt om een goede samenwerking met en tussen de verschillende (maatschappelijke) partners en domeinen. 

Achtergrond

Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ervoor verantwoordelijk om voorzieningen voor beschermd wonen te bieden aan hun inwoners. Het Rijk en de VNG hebben destijds afgesproken om voorlopig met de zogeheten centrumgemeentefunctie te blijven werken.

Hierdoor heeft in onze regio gemeente Eindhoven de regierol gekregen met de bijbehorende financiële middelen. Vanaf 2015 voert de gemeente Eindhoven daarom de inkoop van ‘beschermd wonen’- voorzieningen uit voor de regio Eindhoven. Deze regio bestaat uit de volgende gemeenten: Best, Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Dit gaat veranderen. Het Rijk voert gefaseerd over 10 jaar een doordecentralisatie van Beschermd Wonen door. Geleidelijk aan hevelen ze het budget voor inkoop en ondersteuning over van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat gemeenten daarvoor gezamenlijk in de regio een Regiovisie vaststellen. Daarbij is voort geborduurd op het regioplan van 2019. Deze regiovisie vormt ook de basis voor de Inkoop Beschermd Wonen vanaf 2023.

Off